Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Росица Георгиева Цветанова, Факултет по класически и нови филологии

Нова конферентна зала, Ректорат.

Защита на дисертационния труд на Росица Георгиева Цветанова, редовен докторант по професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Литература и култура на Скандинавския север) към Катедрата по германистика и скандинавистика (в специалност Скандинавистика), на тема: „Швеция и Финландия: взаимни влияния в областта на литературата след Реформацията (XVI-XXI в.)”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.

 

Председател на журито: проф. д-р Владимир Андреев Трендафилов

Научен ръководител: проф. д-р Вера Лалева Ганчева

 

Материали:

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: