Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Рая Николова Каназирева, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

Защита на докторската дисертация на Рая Николова Каназирева, редовен докторант по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление), на тема: „Корпоративно предприемачество. Изследване на български софтуерни фирми”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление).

Председател на научното жури: доц. д-р Десислава Йорданова

 

Автореферат

 

Рецензии

 

Становища