Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Ралица Събева, Геолого-географски факултет

83 аудитория, Северно крило на Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Ралица Димитрова Събева на тема „Златно находище Милин камък, Западно Средногораие: хидротермално променени скали, минерален състав, генезис“ по професионално направление „4.4..Геология и проучване на полезни изкопаеми“.

Председател на научното жури: доц.д-р Камен Богданов Богданов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: