Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Радостина Юриева Русева, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Радостина Юриева Русева на тема „Моделиране на технологични иновации. Интегриран подход за моделиране на технологични иновации” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 Информатика (Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии) в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки. Докторант задочна форма на обучение.

 

Научен ръководител: доц. д-р Петко Русков

Председател на научното жури: проф. д-р Силвия Илиева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: