Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Пламен Георгиев Патарчанов, Геолого-географски факултет

Зала 1, СУ “Св. Климент Охридски” - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Пламен Георгиев Патарчанов на тема “Интегрирано развитие на планинските райони - пространствени аспекти” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за земята (Икономическа и социална география. Регионално и локално развитие).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Веселин Илиев Бояджиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: