Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Пламен Цветков Цветков, Факултет по класически и нови филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на дисертационния труд на Пламен Цветков Цветков, редовен докторант по професионално направление 2.1. Филология (Стилистика на немския език) към Катедрата по германистика и скандинавистика (в специалност Немска филология), на тема: „Die wechselseitige Beeinflussung von Erst- und Zweitsprache bei der Textproduktion“ („Взаимното влияние между майчиния и първия чужд език при създаването на текст”), за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.

Научен ръководител: доц. д-р Детелина Маринова Мец

 

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: