Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Петя Димитрова Йосифова, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема Драмата и драматизацията в театъра на Йежи Гротовски за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология "Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия - Нова полска драматургия". Редовна докторантка.

 

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: