Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Петър Василев Вълков, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

Публична защита на докторант Петър Василев Вълков на тема:"Личностни детерминанти и роля на семейната среда за формиране на зависимост към психоактивни вещества" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2 Психология, научна специалност 05.06.14 Медицинска /клинична/ психология.

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: