Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Петър Русев Петров, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Петър Русев Петров на тема „Хранителни и пространствени ниши на Vulpes vulpes L., Martes foina Erxleben и Martes martes L. в планински условия“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология-Зоология на гръбначните животни), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Даниело Пешев
Председател на научното жури: проф. д-р Мария Шишиньова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: