Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Петър Иванов Наков, Философски факултет

63 зала в Ректората

Публична защита на Петър Иванов Наков - докторска дисертация на тема ”Етични дилеми в края на живота. Проблемът с евтаназията и асистираното самоубийство.“, за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия /Етика/

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: