Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Петър Христов Горанов, Философски факултет

63 зала в Ректората

Публична защита на Петър Христов Горанов - докторска дисертация на тема МИКРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СУБЕКТА В ЕДНА ЕТИКА НА ЖЕЛАНИЕТО Естетизации и микро-идеологизации, за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия /Етика/

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: