Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Пенка Димитрова Христова, Философски факултет

София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 4, конферентна зала „Яйцето“

Защита на дисертационен труд на тема „Политика на многоезичието в Европейския съюз и европейска идентичност“, редовен докторант, професионално направление 3.3 Политически науки (Eвропеистика – Политологични изследвания на ЕС - европейска идентичност).

Председател на научното жури: проф. дфн Иванка Тодорова Мавродиева

Автореферат

Рецензии:

Становища: