Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Павел Тодоров Стойнов, Геолого-географски факултет

256 аудитория, СУ „Св. Кл. Охридски” - Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Павел Тодоров Стойнов на тема „Състояние и развитие на здравния туризъм в България“ за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 01.08.14. (География на рекреацията и туризма).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Вера Кирилова Николова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: