Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Панка Каменова Бабукова, Геолого-географски факултет

Аудитория 252А, СУ “Св. Климент Охридски” - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Панка Каменова Бабукова на тема “Оценка на риска от наводнения, като инструмент за териториално планиране” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за земята (Планиране и управление на териториалните системи – управление на околната среда).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Косьо Христов Стойчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: