Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Огнян Михайлов Сивилов, Биологически факултет

Заседателната зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Огнян Михайлов Сивилов на тема „Изследвания върху бръмбари мрачници (Coleoptera, Tenebrionidae) от някои райони на Югозападна България“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Ентомология), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Мария Шишиньова
Председател на научното жури: доц. д-р Елена Ташева-Терзиева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: