Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Николета Кирилова Кузманова, Юридически факултет

Читалня на библиотека на ЮФ, СУ - Ректорат

 

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" от Николета Василева Кузманова, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.6 Право /Наказателно право /.

Тема на дисертацията:"Наказателноправна защита на политическите права на гражданите"

Автореферат

Рецензии:

Становища: