Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Николай Илиев Иванов, Исторически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат, Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на тема: Френските католически училища в Османската империя (1835-1923)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност "Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история – Социална история)” в професионално направление 2.2 История и археология. Свободен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Митев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: