Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Николай Чудомиров Нетов, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

Защита на докторската дисертация на докторант на самостоятелна подготовка гл. ас. Николай Чудомиров Нетов, на тема: „Моделиране на пазарен риск при финансови пазари с наличие на дългосрочни зависимости” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография).

 

Председател на научното жури: проф. д.ик.н Георги Савов Чобанов

 

Автореферат

 

Рецензии

 

Становища