Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Невена Тодорова Коларова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Невена Тодорова Коларова на тема „ПЕРОВИ АКАРИ ОТ НАДСЕМЕЙСТВО ANALGOIDEA (ACARI: ASTIGMATA) ПО ПТИЦИ ОТ РАЗРЕД PASSERIFORMES ОТ РАЙОНА НА ЮЖНА ДОБРУДЖА“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология - зоология на безгръбначни животни), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Пламен Митов

Председател на научното жури: проф. д-р Мария Шишиньова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: