Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Нели Валентинова Веселинова, Геолого-географски факултет

Конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски” - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Нели Валентинова Веселинова на тема “Приоритети в локалното развитие на източната част на Софийската котловина” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за земята (Икономическа и социална география – Рурално пространство и местно развитие).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Бърдаров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: