Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Нели Цветанова Стефанова-Богданска, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала – Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Функционален модел за изучаване на български език в интеркултурна среда” (с оглед на целева група от студенти в университет „L’ orientale”, Неапол, Република Италия) за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...Методика на обучението по български език. Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: