Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Наташа Иванова Иванова, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на докторанта на самостоятелна подготовка Наташа Иванова Иванова за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по …
Специалност: Методика на обучението по физика и астрономия
Тема: Неформалното обучение по астрономия – поле за изява на творческите способности и екипната работа на учениците

Председател на научното жури: проф. д-р Адриана Любомирова Тафрова

 

Материали:

Рецензии:

Становища: