Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Надежда Йорданова Харизанова, Факултет по педагогика

Зала 2, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Надежда Йорданова Харизанова на тема „Ролята на социалната работа за интеграцията на хората с увреждания в България” по професионално направление 05.07.01. Теория на възпитанието и дидактика (Социално-педагогическа работа с хора с увреждания). Задочен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Вержиния Боянова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: