Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Момчил Христов Киряков, Философски факултет

63 аудитория, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: “Личностни и професионални измерения на участието във виртуалните социални мрежи”, редовен докторант по професионално направление 3.2. Психология (Диференциална психология).

Председател на научното жури: доц. дпсн Соня Методиева Карабельова

Автореферат

Рецензии:

Становища: