Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Мирослава Борисова Манолова, Юридически факултет

Зала 224, Ректорат

 

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" от Мирослава Борисова Манолова,докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.6 Право /Наказателно право/.

Тема на дисертацията:"Престъпления с наркотични вещества и прекурсори"

Председател на научното жури:проф. д-р Б.Велчев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: