Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Мирослав Йорданов Бачев, Философски факултет

Зала 63 - Философски факултет, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема "Категорията "свещено" във философията на религията след Имануел Кант: Рудолф Ото" по професионално направление 2.3. Философия (Философия на религията).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Здравко Попов

 

Автореферат

Рецензенти:

Становища: