Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Милко Красномиров Крачунов, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Милко Красномиров Крачунов на тема „Изкуствен интелект в биоинформатиката: автоматизиран анализ и класификация на данни от паралелно секвениране” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки (Информатика – Изкуствен интелект)”. Докторант редовна форма на обучение.

Научни ръководители: проф. д-р Мария Нишева и доц. д-р Димитър Василев

Председател на научното жури: проф. д-р Владимир Димитров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: