Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Милена Ангелова Димитрова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Милена Ангелова Димитрова на тема „Микроразмножаване и биологична активност в екстракти от Lamium album L.“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията-ин витро култивиране на лечебни растения), задочен докторант, отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Венета Капчина-Тотева
Председател на научното жури: доц. д-р Юлияна Марковска

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: