Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Милен Николаев Филипов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 16, ет. 1 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Псевдосъбитието (медия събитието)като стратегически инструмент в политическия пъблик рилейшънс” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика-Връзки с обществеността), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен с право на защита. Научен консултант: проф. д-р Тодор Петев

Председател на научното жури: доц. д-р Чавдар Христов

 

 

Рецензии:

 

Становища: