Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Милен Митков Чечев, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Милен Митков Чечев на тема „Система за препоръчване на съдържание в социалната мрежа” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки (Информатика – Изкуствен интелект)”. Докторант задочна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Иван Койчев

Председател на научното жури: проф. д-р Мария Нишева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: