Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Михаела Владимирова Белухова, Биологически факултет

Заседателната зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Михаела Владимирова Белухова на тема “Управление на водопречистването от биофилмни съобщества в иновационни тедоксикационни технологии“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Хидробиология-биологично водопречистване), редовен докторант, отчислена с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. дбн Яна Топалова
Председател на научното жури: проф. д-р Пенка Мончева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: