Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Мая Пламенова Минчева, Философски факултет

Академична зала 1, Ректорат

Публична защита на Мая Пламенова Минчева - докторска дисертация на тема “Преводът в постструктуралистка перспектива. Контрапункти на икономически фундираното понятие за превод ”. за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Философия на културата, политиката, правота и икономиката. Херменевтичната традиция и културологичния дискурс)

 

Председател на научното жури:проф. д-р Димитър Ангелов Денков;

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: