Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Мартина Стоилова Минева, Философски факултет

зала 63, Ректорат

Публична защита на дисертационен труд на Мартина Стоилова Минева, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Въведение във философията) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Тема на дисертацията: Витгенщайн и проблематизирането на философията. Граници и перспективи.”

 

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева

Автореферат

Рецензии:


Становища: