Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Мартин Веселинов Вълков, Исторически факултет

Зала № 2, Северно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Българското военноадминистративно управление в Поморавието, Косово и Вардарска Македония, 1915-1918 г.” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност История на България – Нова българска история в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Валери Колев

 

Автореферат

Рецензии

Становища