Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Марко Илиев Колаксъзов, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Марко Илиев Колаксъзов на тема „Хормонална регулация на устойчивостта към нискотемпературен стрес на Arabis alpinа от френските Алпи и Рила планина“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Евгени Ананиев

Председател на научното жури: проф. д-р Венета Капчина-Тотева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: