Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Мария Стефанова Абаева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Мария Стефанова Абаева на тема „Изследване на биосинтезата на хидролазани ензими от имобилизирани микромицетни продуценти ”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 5.11. Биотехнологии (Технология на биологично активни вещества), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Светла Илиева
Председател на научното жури: проф. д-р Светла Петрова-Чанкова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: