Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Мария Павлова Ананиева, Биологически факултет

Аула на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Мария Павлова Ананиева на тема „Генна експресия на ензими, участвуващи в транспорта и усвояването на ксилоолигозахариди от млечнокисели бактерии", за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: проф. дбн Искра Ивановав; проф. д-р Илия Илиев

Председател на научното жури: доц. д-р Илияна Иванова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: