Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Мария Христова Петрова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Мария Христова Петрова на тема „Изучаване на някои механизми, чрез които Fragile X Mental Retradation Protein 1 контролира невронното развитие при Drosophila melanogaster, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Гинка Генова
Председател на научното жури: доц. д-р Маргарита Пешева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: