Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Маргарита Юлианова Попова, Исторически факултет

Аудитория 41А, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Орнаментални композиции в керамиката рисувана с графит на култура Коджадермен-Гумелница-Караново VI” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Стара история (Праистория: Енеолит) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Красимир Лещаков

 

Автореферат

Рецензии

Становища