Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Малина Станкова Шиблова, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на докторант на самостоятелна подготовка Малина Станкова Шиблова, на тема: „Възможности за повишаване на конкурентоспособността на регионален туристически продукт (на примера на област Смолян)”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – Туризъм).

Председател на научното жури: проф. дгн Мария Воденска

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: