Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Людмила Кръстева Кръстева, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Людмила Кръстева Кръстева на темаНаноразмерни тънки филми ZnO – синтез, характеризиране и сензорни приложения“ професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло). Редовен докторант.

Научни ръководители: доц. д-р Димитър Ценов Димитров и доц. д-р Каролина Илиева Папазова

Председател на научното жури: доц. д-р Людмил Георгиев Лютов

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107