Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Любомир Бончев Бончев, Факултет по класически и нови филологии

Зала 3Б, ЦИЕК, бул. Тодор Александров 79

Защита на дисертационния труд на Любомир Бончев Бончев на тема: „Жанрът макама в Абасидската проза: функции на разказвача и героя” за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология (Арабска литература).

Председател на научното жури: проф. дфн Александър Федотов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: