Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Любима Маркова Андреева, Философски факултет

Зала 500, Кампус Изток, IV бл., бул. „Цариградско шосе“ 125.

Защита на докторска дисертация на тема: „Състояние и перспективи за развитието на услугите от общ интерес в България (изследване на регулациите на енергийните услуги), докторант задочна форма на обучение, по професионално направление 3.3. Политически науки /Публична администрация/. Отчислена с право на защита.

 

Председател на научното жури: Доц. д-р Красен Стефанов Станчев

 

Автореферат

 

Рецензенти:

 

 

Становища: