Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Любен Станев Лалев, Геолого-географски факултет

Огледална зала на СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на Любен Станев Лалев на тема „Роля на бизнес сектора за развитието на нова туристическа дестинация“ за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. (География на рекреацията и туризма).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Галина Кръстева Рашкова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: