Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Люба Мирославова Маринова, Философски факултет

63 аудитория, Ректорат

Защита на дисертационен труд на тема „Привързаност и личностови особености“, редовен докторант по професионално направление 3.2. Психология (Медицинска психология - Клинична психология)

Председател на научното жури: проф. дпсн Иван Димитров

Научен ръководител: проф. дпсн Ваня Матанова

Автореферат

Рецензии:

Становища: