Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Лилия Стоянова Бурова, Факултет по класически и нови филологии

Защита на дисертационния труд на Лилия Стоянова Бурова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по германистика и скандинавистика (в специалност Немска филология), област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филологии (Германски езици) на тема: Junktionsuntersuchung des Simplicissimus-Romans Ein Beitrag zur Syntax der neuhochdeutschen Sprache (Изследване на юнкцията в романа Симплицисимус. Принос към синтаксиса на нововисоконемския език), за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.

 

Защитата ще се проведе от 14.00 часа в Нова конферентна зала, Ректорат.

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Емилия Николова Денчева

 

Материали:

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: