Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Кремена Кирилова Йорданова, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат, Северно крило

 

Публична защита на дисертационния труд на Кремена Кирилова Йорданова на тема: "Субкултурата на футболните запалянковци в България /края на ХХ – началото на ХХІ век" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Етнология" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Мира Маркова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: