Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Катерина Румена Занкова, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: „Интерактивни ефекти на протективните личностни ресурси и депресивната симптоматика върху психичното здраве“ по професионално направление 3.2. Психология (Обща психология, психология на здравето) към катедра "Обща, експериментална и генетична психология"

Председател на научното жури: проф дпсн Пламен Петров Калчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: