Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Капка Светославова Милчева, Юридически факултет

Читалня на библиотеката на ЮФ, Ректорат

Защита на дисертационен труд на тема "Административните актове на КЕВР в областта на енергетиката " за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /Административно право и административен процес / от Капка Светославова Милчева, докторант на самостоятелна подготовка.

Председател на научното жури: проф. д-р Цветан Сивков

Автореферат:

Рецензии:

Становища: