Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Калина Август Шишкова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Калина Август Шишкова на тема „Разпространение и генетично разнообразие на Torque teno вирусите (сем. Anelloviride) в България“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Вирусология), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. дмн Златко Кълвачев
Председател на научното жури: доц. д-р Галина Желязова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: